Dla kandydata

Trwa III nabór na studia. Liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś!

Na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu prowadzone są studia 5-letnie, licencjackie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia), jak również studia podyplomowe oraz kurs.

Studia jednolite 5-letnie

Studia licencjackie i magisterskie w jednym? Dołącz do nas i wybierz studia 5-letnie na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu.Prowadzimy studia 5-letnie na kierunku: Pedagogika...
Pedagogika 5-letniaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Oferta edukacyjna na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna skierowana jest do osób, które są zainteresowane pracą z dzieckiem młodszym (w wieku 3-9 lat) oraz zdobyciem starannego przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej).

Pedagogika
Pedagogika

Zasadniczym celem studiów  jest zdobycie wiedzy i umiejętności pedagogicznych, potrzebnych do pracy w instytucjach zajmujących się szeroko pojętą edukacją. Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych, trwają 3 lata (6 semestrów), a kształcenie w ich toku obejmuje zarówno przygotowanie merytoryczne, jak i przygotowanie pedagogiczne (w jego zakresie: psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne).

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych jest kierunkiem praktycznym - wiedza oraz umiejętności zdobywane w ramach zajęć wykorzystywane są następnie podczas praktyk zawodowych w instytucjach kultury, stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów. Oferta kierunku umożliwia wybór ścieżki kształcenia w zależności od własnych predyspozycji oraz zainteresowań.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznyc boxEdukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Zapraszamy pasjonatów sztuk plastycznych, chcących rozwijać swoje zainteresowania i wiedzę oraz talent i umiejętności warsztatowe. Te studia mają wyjątkowy charakter, ponieważ pozwalają zapoznać się z szerokim zakresem sztuk plastycznych w stopniu umożliwiającym pracę artystyczną.

Ochrona dóbr kultury
Ochrona dóbr kultury

Studenci w trakcie nauki zdobywają wiadomości z zakresu historii sztuki, historii kultury, historii cywilizacji, antropologii kultury, archiwistyki, filozofii kultury, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa, dziedzictwa kulturowego w regionie oraz prawnych aspektów ochrony dóbr kultury.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia (studia licencjackie) pozwalają na uzyskanie specjalistycznego wykształcenia z zakresu szeroko pojętej informacji i bibliotekarstwa. Treści kształcenia obejmują teorię i metodologię działalności informacyjnej i bibliotekarskiej czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych i informacji z różnych dziedzin wiedzy.

Filologia angielska z pedagogiką
Filologia angielska z pedagogiką

Jest to oferta edukacyjna dla osób, których pasją jest język angielski, a marzeniem praca, w której podstawowym narzędziem będą umiejętności językowe. Program stacjonarnych studiów licencjackich obejmuje przede wszystkim praktyczną naukę języka angielskiego oraz liczne przedmioty filologiczne takie jak wiedza o krajach anglojęzycznych, ich literaturze i wymowie języka angielskiego.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Filologia polska

Studia filologii polskiej są podstawą rozwoju humanistycznego, artystycznego i społecznego. Jak się zresztą często okazuje – nie tylko tych obszarów. Ukończenie polonistyki pozwala z profesjonalizmem oddawać się rozlicznym pasjom zawodowym i osobistym

Studia II stopnia (magisterskie)

Kontynuuj naukę na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu! Czekają na Ciebie również studia realizowane w formie praktycznej.Dwa dyplomy w 5 lat? Studia magisterskie to szansa do zdobycia wykształcenia na innym kierunku. Wybierz nowy kierunek lub nową specjalność...
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Studia II stopnia oferują nowoczesną technologicznie, spersonalizowaną ścieżkę kształcenia, skonstruowaną zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku muzycznego. Przygotowują studentów do podejmowania samodzielnych działań twórczych, kształcą wykwalifikowanych muzyków, animatorów kultury, dyrygentów prowadzących zespoły wokalno-instrumentalne, instruktorów muzycznych oraz organizatorów wydarzeń kulturalnych.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych charakteryzują się wielomedialnym przygotowaniem studenta do podjęcia roli artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych, animatora i edukatora kultury wizualnej.

Ochrona dóbr kultury specjalność turystyka kulturowa
Ochrona dóbr kultury specjalność turystyka kulturowa

Absolwent po ukończeniu kierunku Ochrona Dóbr Kultury i nowej specjalności Turystyka kulturowa będzie charakteryzował się rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, z szeregu dziedzin niezbędnych do pracy w sektorze usług turystycznych i  turystycznej promocji.

Filologia angielska w edukacji
Filologia angielska w edukacji

Studia II-go stopnia na kierunku filologia angielska w edukacji stanowią przede wszystkim kontynuację prowadzonych na WP-A UAM w Kaliszu studiów I-go stopnia filologia angielska z pedagogiką. Będą też doskonałym wyborem dla absolwentów studiów I-go stopnia na kierunkach pokrewnych (np. filologia angielska, językoznawstwo stosowane), które obejmowały przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Filologia polska
Filologia polska

Na studiach II stopnia studenci zdobywają fachową wiedzę i praktyczne umiejętności, które dają kompletne wykształcenie filologiczne. Systematyzujące wykłady i ćwiczenia z uznanymi w środowisku naukowcami poszerzają zakres posiadanych wiadomości

Dodatkowe Kształcenie

Studia podyplomowe
Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób, które już mają ukończone studia jednolite 5-letnie, licencjackie lub magisterskie i chcą poszerzyć swoją wiedzę w konkretnym obszarze tematycznym. Mogą one stanowić formę doskonalenia zawodowego lub umożliwić zdobycie specjalistycznej wiedzy w danej dziedzinie.

Kurs „SIŁA MARKI LOKALNEJ” /„LOCAL BRAND POWER

Kurs kierowany jest do szerokiego grona odbiorców, bez określenia wymaganego wykształcenia, na kurs mogą być przyjęte wszystkie chętne osoby, które zainteresowane są efektywną promocją własnej działalności, a w szczególności mali przedsiębiorcy.