Kurs „SIŁA MARKI LOKALNEJ” /„LOCAL BRAND POWER”

Kurs kierowany jest do szerokiego grona odbiorców, bez określenia wymaganego wykształcenia, na kurs mogą być przyjęte wszystkie chętne osoby, które zainteresowane są efektywną promocją własnej działalności, a w szczególności mali przedsiębiorcy.
Celem Kursu jest dostarczenie słuchaczom niezbędnej wiedzy, a przede wszystkim wykształcenie umiejętności w zakresie budowania marki.
Absolwent kursu doskonalącego „Siła marki lokalnej” ma wiedzę, czym jest marka, zna zasady jej budowania – w tym zwłaszcza marki lokalnej lub regionalnej – i potrafi ocenić jej wartość biznesową. Umie określić ideę i misję marki, jak również ustalić grupę docelową odbiorców, dokonując analizy trendów rynkowych. Orientuje się w przestrzeni komunikacyjnej biznesu, mając świadomość roli narzędzi i kanałów komunikacyjnych. Potrafi zaprezentować markę kontrahentom i konsumentom, jest skuteczny we współpracy z mediami, także w sytuacjach kryzysowych. Wykorzystuje dobre praktyki, stosując się do zasad rzetelności i uczciwości w działaniach biznesowych, w tym również medialnych w zakresie PR i reklamy.

PLAN KURSU

Nazwa zajęć

Wykład

(liczba godzin)

Ćwiczenia/

Seminaria

(liczba godzin)

Laboratorium/

Pracownia

(liczba godzin)

Forma zaliczenia

1.

Podstawy komunikacji

3

Test wejścia/wyjścia

2.

Istota marki

9

Dyskusja

3.

Promocja marki

9

Projekt

4.

Narzędzia komunikacji – język

9

Projekt

5.

Narzędzia komunikacji – obraz

9+5*

Projekt

6.

Nowe media dla lokalnej przedsiębiorczości

9+5*

Projekt

7.

Współpraca z mediami

6

Projekt

8.

Prezentacja i autoprezentacja

3

Prezentacja

9.

Ochrona własności intelektualnej dla małych przedsiębiorstw

3

Test

Razem:

6

24

30+10*

*godziny dodatkowe na zajęcia warsztatowe w grupach

Kurs prowadzony jest w formie stacjonarnej, w języku polskim. Warunkiem ukończenia Kursu jest uczestniczenie w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich modułów. Po zakończeniu Kursu słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia kursu „Siła marki lokalnej”/„Local brand power”
Prowadzący TUTAJ (wizytówki-zdjęcia)

Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc. Rekrutacja w ramach kursu dokształcającego jest otwarta i odbywa się na podstawie analizy złożonych dokumentów. Warunkiem przyjęcia jest przesłanie w wyznaczonym terminie następujących dokumentów:

  1. wniosek o przyjęcie na kurs dokształcający TUTAJ
  2. kserokopie dowodu tożsamości
Dokumenty w formie skanów należy przesłać do Biura Obsługi Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM na adres: sekr.WPA@amu.edu.pl wpisując w tytule „Siła marki lokalnej”.
Opłata za kurs wynosi 1800 zł. TUTAJ (przekierowanie do info, jak zapłacić) Opłatę ponosi kursant. Kurs może być dofinansowany przez instytucję zewnętrzną (np. samorządową) w całości lub części.
Kierownik Kursu: prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz