Ochrona dóbr kultury specjalność turystyka kulturowa

Absolwent po ukończeniu kierunku Ochrona Dóbr Kultury i nowej specjalności Turystyka kulturowa będzie charakteryzował się rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, z szeregu dziedzin niezbędnych do pracy w sektorze usług turystycznych i  turystycznej promocji.

W grupie przedmiotów podstawowych student pozna  pojęcia, problemy i idee w zakresie wiedzy historycznej, geograficznej, socjologicznej, etnologicznej, psychologicznej, o podstawach turyzmu oraz praktycznej. Otwiera to możliwości pracy w instytucjach samorządowych, muzeach, skansenach, instytucjach eventowych, biurach promocji i biurach podróży. Będzie również mógł pełnić role pilota i przewodnika grup turystycznych. W ramach programu studiów zalicza też przedmioty, które niegdyś wchodziły w zakres przygotowujący do zdania egzaminu państwowego na pilota wycieczek. Zawód ten został uwolniony  - egzaminy zewnętrzne nie są już obligatoryjne, ale program zostawiliśmy, ponieważ daje przygotowanie praktyczne.

Dajemy również wstępne fundamenty pod wykonywanie też zawodu przewodnika – ale tutaj ze względu na rozległość tematyki:  kraj, region, powiaty, wymaga ona dalszego pogłębienia we własnym zakresie i samokształcenia.

W program studiów wpisana jest też wycieczka praktyczna – obejmująca zarówno sąsiadów Polski oraz rodzimy obszary nadgraniczne, co również znajdowało się w kursach przygotowujących do zawodu pilota.

Specjalność ta może stać się furtką do wielkiej przygody!