Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych charakteryzują się ogólnoplastycznym przygotowaniem studenta do realizacji własnych koncepcji artystycznych na podstawie kompetencji warsztatowych oraz przygotowaniem do prowadzenia działań artystyczno-edukacyjnych upowszechniających sztuki plastyczne i animacji kultury wizualnej. Student ma możliwość zdobycia uprawnień  do nauczania przedmiotu Plastyka we wszystkich typach szkół (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r., Dz. U., poz. 1450) po ukończeniu fakultatywnego Modułu Kształcenia Nauczycieli. Kształcenie artystyczne i edukacyjne o profilu praktycznym pozwala na podejmowanie przez absolwentów kierunku wyzwań współczesnego rynku pracy, zarówno lokalnego jak i o szerszym zasięgu. Wiedza i umiejętności w zakresie dyscyplin, do których przypisany jest kierunek oraz kompetencje społeczne umożliwiają tworzenie indywidualnych koncepcji form zapisu wizualnego z zakresu sztuk pięknych i projektowych stosowanych w różnych obszarach aktywności zawodowej – artystycznej i edukacyjnej.

Program kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zawiera treści ogólne, podstawowe, kierunkowe i praktyki zawodowe. Moduł treści podstawowych obejmuje: Historię sztuki, Metodykę analizy dzieła sztuki i percepcji wizualnej, Upowszechnianie, animację i promocję kultury wizualnej, Historię idei doktryn estetycznych, Zagadnienia sztuki współczesnej, Podstawy rynku sztuki, Przedsiębiorczość w kulturze, sztuce i edukacji plastycznej, Sztukę książki, Historię ogrodów, Plakat polski oraz Historię fotografii. W zakresie treści kierunkowych realizowane są następujące przedmioty Rysunek (oraz do wyboru Rysunek ilustracyjny, Rysunek projektowy lub Rysunek cyfrowy), Malarstwo (oraz do wyboru Malarstwo użytkowe, Malarstwo cyfrowe lub Malarstwo na tkaninie), Grafika warsztatowa (oraz do wyboru Grafika wydawnicza, Grafika cyfrowa lub Grafika reklamowa), Rzeźba i działania przestrzenne (oraz do wyboru Rzeźbiarskie formy użytkowe, Ceramika lub Podstawy projektowania ubioru), Wstęp do technologii cyfrowych, Graficzne programy komputerowe, Struktury wizualne, Projektowanie graficzne, Intermedia, Fotografia, Multimedia (do wyboru Animacja, Grafika 3D lub Obraz video), Projektowanie wstępne oraz Sztuka w praktyce rynkowej i edukacyjnej. Na II roku student wybiera przedmioty artystyczne z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki, rzeźby i działań przestrzennych oraz multimediów. Na III roku student wybiera dwie pracownie artystyczne: I Pracownię Artystyczną - dyplomową (w której realizuje artystyczną część pracy dyplomowej w zakresie wybranej dziedziny sztuk plastycznych), II Pracownię Artystyczną - wspomagającą (uzupełniającą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w wybranej dziedzinie sztuk plastycznych) a także Seminarium Dyplomowe (w której realizuje teoretyczną część pracy dyplomowej). Program zawiera realizację praktyki zawodowe w instytucjach/ firmach zewnętrznych oraz praktyki zawodowe - plener w wymiarze 6 miesięcy.

Ponadto od I roku studiów student może wybrać fakultatywny Moduł Kształcenia Nauczycieli trwający 2 lata w wymiarze 550 h (w tym 150 h praktyk pedagogicznych).

Szczegółowy program studiów znajduje się na stronie https://sylabus.amu.edu.pl/pl/1/19/3/2/12/30

REKRUTACJA

Zapraszamy pasjonatów sztuk plastycznych, chcących rozwijać swoje zainteresowania i wiedzę oraz talent i umiejętności warsztatowe. Te studia mają wyjątkowy charakter, ponieważ pozwalają zapoznać się z szerokim zakresem sztuk plastycznych umożliwiającym pracę artystyczną. Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zajęcia prowadzi wykwalifikowana, otwarta na poszukiwania artystyczne kadra artystów-plastyków, teoretyków i pedagogów sztuki plastycznej, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem zdobytym w kraju i za granicą.

Od kandydatów nie wymagamy ukończenia szkoły plastycznej, wystarczą podstawowe predyspozycje plastyczne zdobyte również na drodze samokształcenia. Nawet niewielkie umiejętności, poparte pasją oraz systematyczną pracą, mogą prowadzić do wszechstronnego rozwoju plastycznego. Umożliwiają to praktyczne zajęcia artystyczne: ćwiczenia o charakterze warsztatowym oraz wykłady.

Rekrutacja na studia I stopnia stacjonarne kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych obejmuje sprawdzian praktyczny (sprawdzian uzdolnień plastycznych) w formie elektronicznej – na podstawie przesłanego portfolio prac artystycznych. Ponadto uwzględniane są wyniki na świadectwie dojrzałości. Szczegółowe informacje na temat sprawdzianu predyspozycji plastycznych znajdują się pod linkiem: Sprawdzian praktyczny

UPRAWNIENIA, KWALIFIKACJE, PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych uzyska umiejętności projektowania, wyrażania i realizacji własnych koncepcji artystycznych, umiejętności artystyczno-warsztatowe w zakresie sztuk plastycznych (sztuk pięknych oraz projektowych). Zdobędzie wiedzę w zakresie historii sztuki, doktryn estetycznych i zagadnień sztuki współczesnej, przedsiębiorczości w kulturze, sztuce i edukacji plastycznej. Będzie przygotowany do stosowania różnorodnych metod upowszechniania i animacji kultury plastycznej w społeczeństwie i gotowy do podjęcia współpracy w ramach organizacji i realizacji wystaw, imprez kulturalnych oraz projektów i warsztatów artystycznych w instytucjach kultury: domach kultury, galeriach sztuki, muzeach i ośrodkach edukacji pozaszkolnej oraz mass – mediach, agencjach reklamowych i promocyjnych, pracowniach artystycznych, branżowych zakładach usługowych, organizacjach pożytku publicznego i stowarzyszeniach, domach i klubach seniora.

Pozna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent, który zrealizuje dodatkowy Moduł Kształcenia Nauczycieli uzyska kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu Plastyka we wszystkich typach szkół (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r., Dz. U., poz. 1450)

Szczegółowe informacje o studiach, terminy oraz zasady postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronie internetowej:

https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/edukacja-artystyczna-w-zakresie-sztuk-plastycznych-kalisz,66