Ochrona dóbr kultury

Plan naszych studiów zakłada trzy bloki kształcenia: blok przedmiotów grupy treści kształcenia podstawowego, ogólnego oraz blok przedmiotów grupy treści kształcenia kierunkowego. Studenci w trakcie nauki zdobywają wiadomości z zakresu historii sztuki, historii kultury, historii cywilizacji, antropologii kultury, archiwistyki, filozofii kultury, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa, dziedzictwa kulturowego w regionie oraz prawnych aspektów ochrony dóbr kultury. Do zawodowych umiejętności, które uzyskuje się w toku studiów również należą kompetencje w dziedzinie komunikacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji międzykulturowej. Istotnym elementem kształcenia są praktyki terenowe, których celem jest wdrożenie studentów do konfrontowania wiadomości uzyskanych z literatury z samodzielną interpretacją obiektów zabytkowych. W ramach studiów odbywają się liczne zajęcia terenowe na obszarze Wielkopolski oraz tygodniowe praktyki na Pomorzu Gdańskim. W trakcie studiów organizowane są także wycieczki przedmiotowe do Berlina w celu zapoznania się ze znajdujących się tam fundamentalnych dla cywilizacji eksponatach światowego dziedzictwa kulturowego.

Absolwent kierunku: Ochrona Dóbr Kultury to osoba o szerokim zakresie kompetencji, pozwalających podjąć pracę w instytucjach działających na rzecz kultury, może więc pracować w różnego typu muzeach, galeriach i antykwariatach, ale także w działach public relation, czy instytucjach lub fundacjach działających na rzecz dziedzictwa kulturowego. Absolwent jest również przygotowany do kierowania polityką ochrony dziedzictwa kulturowego  w samorządach różnego szczebla. Kierunek Ochrona Dóbr Kultury to nie tylko unikalne studia w skali Polski, ale przede wszystkim interdyscyplinarny kierunek kształtujący szerokie horyzonty myślowe.

W ramach studiów II stopnia (2-letnie studia magisterskie) na kierunku Ochrona Dóbr Kultury została uruchomiona specjalność z odrębnym naborem – Turystyka kulturowa. Specjalność Turystyka kulturowa pozwala na przygotowanie kadr do pracy w instytucjach związanych z ochroną dóbr kultury i jej rozpowszechnianiem (jak wyżej), jak również agencjach i biurach turystycznych w roli przewodnika i pilota.  Absolwent otrzymuje dyplom z tytułem magistra na kierunku Ochrona dóbr kultury w zakresie turystyki kulturowej oraz nabywa kompetencje merytoryczne pilota wycieczek i przewodnika terenowego.