Zasady udostępniania

1. Biblioteka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu jest biblioteką naukową wchodzącą w skład systemu biblioteczno-informacyjnego UAM.
2. Do korzystania z zasobów Biblioteki uprawnieni są wszyscy zainteresowani na podstawie aktualnej karty bibliotecznej.
3. Po wejściu do Biblioteki należy pokazać dyżurującemu bibliotekarzowi aktualną kartę biblioteczną.
4. Zbiory Biblioteka udostępnia:
- prezencyjnie na miejscu,
- drogą wypożyczeń indywidualnych,
- drogą wypożyczeń międzybibliotecznych bibliotekom spoza m. Kalisza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- bazy danych na miejscu, jak i zdalnie.
5. Księgozbiór częściowo udostępnia się na zasadzie wolnego dostępu do półek.
6. Prawo wypożyczania księgozbioru na zewnątrz mają:
- pracownicy naukowi i dydaktyczni UAM,
- słuchacze studiów doktoranckich UAM,
- studenci UAM,
- pozostali pracownicy Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu,
- inne osoby po uzyskaniu zgody Kierownika Biblioteki.
7. Pozostałe osoby ze zbiorów Biblioteki korzystać mogą wyłącznie na miejscu.
8. Nie wypożycza się:
- czasopism,
- książek specjalnie oznaczonych,
- programów komputerowych,
- baz danych,
- zbiorów specjalnych z wyłączeniem nut, płyt gramofonowych, taśm magnetofonowych i VHS, dysków optycznych CD i DVD.
9. Okres wypożyczenia książek wynosi:
- dla pracowników naukowych UAM do 12 miesięcy,
- dla doktorantów do 3 miesięcy,
- dla studentów do 1 miesiąca,
- dla pozostałych grup do 1 miesiąca.
10. Okres wypożyczenia innych materiałów wynosi odpowiednio:
- dla książek zarezerwowanych na zajęcia do 2 dni,
- dla wypożyczeń na specjalnych warunkach:
- na czas od zamknięcia Biblioteki do jej porannego otwarcia w przypadku tzw.         wypożyczeń nocnych,
- od soboty godz. 15.00 do poniedziałku godz. 9.00, w przypadku tzw. wypożyczeń  weekendowych,
- całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot materiałów bibliotecznych ponoszą osoby wypożyczające. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu przypomina o konieczności zwrotu materiałów bibliotecznych przypomnieniami e-mailowymi,  jednakże pełnią one tylko rolę pomocniczą,
- zakłócenia w dostarczaniu przypomnień nie zwalniają osób wypożyczających od sankcji za przetrzymywanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
-   za każdy dzień zwłoki system generuje karę w wysokości 30 gr/dzień za każdy przetrzymany materiał biblioteczny oraz blokuje automatycznie możliwość wypożyczenia kolejnych, do momentu rozliczenia się czytelnika z należnych zaległości wobec Biblioteki.
11. Okres wypożyczenia może zostać przedłużony w przypadku braku zapotrzebowania ze strony innych czytelników, co wymaga okazania aktualnej karty bibliotecznej i danej książki.
12. W uzasadnionych przypadkach Kierownikowi Biblioteki przysługuje prawo do skrócenia czasu wypożyczenia co wymaga odpowiednio wczesnego powiadomienia zainteresowanego czytelnika.
13. Czytelnikom przysługuje prawo wypożyczenia książek w następującej ilości:
- pracownikom naukowym UAM – do 30 wol.
- doktorantom i studentom UAM - do 10 wol.
- pozostałym uprawnionym osobom – do 5 wol.
14.  Z  wypożyczeń międzybibliotecznych korzystać mogą pracownicy naukowi, dydaktyczni, bibliotekarze oraz studenci Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu według zasad określonych przez Bibliotekę.
15. Do dokonywania wypożyczeń upoważnia jednolita dla systemu biblioteczno -informacyjnego UAM ważna elektroniczna legitymacja studencka lub aktualna karta biblioteczna wydawana lub aktywowana przez Bibliotekę Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego lub Wypożyczalnię Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, upoważniająca do korzystania ze zbiorów wszystkich bibliotek należących do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych,
- za wystawienie duplikatu karty bibliotecznej pobierana jest opłata w wysokości 12 zł.
16.  Ze zbiorów i urządzeń Biblioteki korzystać można wyłącznie w godzinach jej, ich otwarcia, zgodnie z ustalonym harmonogramem przez władze jednostki organizacyjnej i podanym do publicznej wiadomości,
- czasopisma można kopiować w punkcie ksero po uprzednim okazaniu dyżurującemu bibliotekarzowi aktualnej karty bibliotecznej,
- korzystanie z Internetu dozwolone jest w celach naukowych, badawczych i edukacyjnych.
17. Warunkiem uzyskania karty bibliotecznej jest:
- przedstawienie dowodu osobistego i aktualnej legitymacji studenckiej,
- coroczne wnoszenie przewidzianej opłaty aktywacyjnej (12 zł za rok akademicki dla pracowników i studentów UAM).
18. Przy wyborze książek z księgozbioru dostępnego w wolnym dostępie obowiązuje samoobsługa. Książki i czasopisma z magazynu zamkniętego realizuje bibliotekarz.
19. W przypadku:
- przetrzymania lub odmowy zwrotu wypożyczonych materiałów,
- trwałego uszkodzenia lub zniszczenia,
- zagubienia,
- nieprzestrzegania regulaminu,
wobec użytkowników stosowane będą regulaminowe sankcje.
20. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub odmowy zwrotu materiałów bibliotecznych biblioteka ma prawo do:
- naliczania kary umownej za przekroczenie terminu zwrotu w wysokości ustalanej corocznie przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych m. Poznania dla bibliotek należących do PFBN,
- pisemnego monitowania na koszt czytelnika,
- skierowania pisemnej uwagi do władz właściwej jednostki organizacyjnej,
- wystąpienia do władz macierzystej jednostki organizacyjnej z wnioskiem
o zawieszenie w prawach użytkownika.
21. Kary regulaminowe pobierane są przez dyżurującego pracownika biblioteki za pokwitowaniem.
22. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiału biblioteka ma prawo zażądać:
- zwrotu identycznego egzemplarza,
- zakupu wskazanej przez Bibliotekę książki, czasopisma itp. o ekwiwalentnej wartości.
23. Za nieterminowy zwrot materiałów wypożyczonych na specjalnych zasadach (wypożyczenia: na zajęcia, weekendowe, na noc ) 2 zł za każdy dzień opóźnienia.
24. Za zniszczenie kodu kreskowego opłata karna wynosi 5 zł.
25. Użytkownicy mają prawo do używania na terenie biblioteki, czytelni własnych laptopów w miejscach do tego przeznaczonych lub wskazanych przez obsługę biblioteki.
Komputery będące na stanie inwentarzowym Biblioteki mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów dydaktycznych i naukowych.
26. Zgody pracownika Biblioteki wymaga każdorazowo;
- wnoszenie i używanie na terenie innych urządzeń (aparaty fotograficzne, skanery),
- wynoszenie materiałów bibliotecznych poza bibliotekę w celu ich kserografowania, skanowania, fotografowania.
27. Do obowiązków czytelnika należy:
- w przypadku korzystania ze zbiorów na miejscu wpisywanie się do księgi odwiedzin,
- przestrzeganie terminów zwrotów książek oraz uiszczenie ewentualnych kar pieniężnych,
- przed wypożyczeniem książki sprawdzenie stanu jej zachowania i zgłoszenie jej ewentualnego uszkodzenia, zabrudzenia itp. dyżurnemu bibliotekarzowi,
- pozostawienie okryć wierzchnich i bagaży w szatni,
- w przypadku wyjazdów na dłuższe (w przypadku studentów co najmniej 1- miesięczne, w przypadku doktorantów i pracowników naukowych co najmniej 3-miesięczne) okresy zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
- rozliczenie tzw. obiegówki w przypadku przerwania lub zakończenia studiów licencjackich, magisterskich, doktorskich oraz w przypadku ustania stosunku pracy z UAM,
- przestrzeganie zakazu używania telefonów komórkowych,
- przestrzeganie zakazu wnoszenia i spożywania na terenie Biblioteki jakichkolwiek napojów i jedzenia,
- zapoznanie się, przestrzeganie i stosowanie się do obowiązującego Regulaminu i innych zarządzeń porządkowych wydawanych przez Dziekana Wydziału i Kierownika Biblioteki.
28. Udostępnianie materiałów bibliotecznych do reprodukcji w celach wydawniczych, wystawienniczych itp. następuje wg oddzielnie ustalonych zasad.
29. Skargi i wnioski przyjmuje oraz wątpliwości rozstrzyga Kierownik Biblioteki.


Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu