Deklaracja dostępności wpa.amu.edu.pl

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wpa.amu.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
 • dodane obrazki/banery w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • tabele niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
 • wykresy, graficzne struktury, np organizacyjne, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Prorektora właściwego ds. cyfryzacji prof. dr hab. Michała Banaszaka: michal.banaszak@amu.edu.pl. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu

Adres: Nowy Świat 28-30, 62-800 Kalisz

Kierownik obiektu: Piotr Bajak (email: piotr.bajak@amu.edu.pl, Tel. 61 829 64 26)

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: 3 – na parkingu głównym wydziału przy seg. D – ok. 50m od wejścia B1 oraz 1 – na parkingu głównym przy DS – ok. 15m od wejścia A1/DS1.

Wejścia główne do budynków:

B1 – od parkingu

 • posiada drzwi automatycznie otwierane,
 • posiada schody, obok których znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach.

B2 – od ul. Nowy Świat

 • posiada drzwi automatycznie otwierane,
 • nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego.

DS2 – od ul. Nowy Świat

 • posiada schody wyposażone w poręcze, obok których znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach.

A1/DS1 – od parkingu

 • przy wejściu do budynku od strony parkingu dwa stopnie; montaż pochylni zostanie przewidziany w planie na rzecz poprawy dostępności w ciągu najbliższych lat.

Wewnątrz obiektu:

 • W segmentach B, C, D, E znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
 • W segmentach A, B, D znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
 • Znajdują się 2 toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, w częściach: B1 (w pobliżu szatni), B2 (przy portierni WPA); w części A2 znajduje się toaleta o większej przestrzeni manewrowej dla osób na wózkach, lecz tylko z częściowymi udogodnieniami,
 • W części budynku A znajduje się winda z komunikatami głosowymi i przyciskami z alfabetem Braille'a, w częściach B, D – z alfabetem Braille’a, bez komunikatów głosowych.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje plansze informacyjne z planami budynku oraz tabliczki kierunkowe.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Strona internetowa budynku: www.wpa.amu.edu.pl

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy: Portiernia WPA – 61 829 64 98, Recepcja DS – 61 829 64 99, Kierownik obiektu – 61 829 64 26

Zdjęcia:

Wejście A1/DS1
Wejście A1/DS1

Wejście DS2
Wejście DS2

Wejście B2
Wejście B2

Wejście B1
Wejście B1

Portiernia WPA, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, winda
Portiernia WPA, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, winda

Wejście DS2
Parking dla osób z niepełnosprawnościami, z tyłu wejście A1/DS1

Wejście B2
Parking dla osób z niepełnosprawnościami, w tle wjazd na parking WPA

Wejście B1
Parking dla osób z niepełnosprawnościami, z tyłu wejście B1

Portiernia WPA, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, winda
Parking dla osób z niepełnosprawnościami, w tle wjazd na parking WPA