Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych jest kierunkiem praktycznym - wiedza oraz umiejętności zdobywane w ramach zajęć wykorzystywane są następnie podczas praktyk zawodowych w instytucjach kultury, stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów. Oferta kierunku umożliwia wybór ścieżki kształcenia w zależności od własnych predyspozycji oraz zainteresowań. Odpowiadające na potrzeby rynku specjalności (dyrygentura chóralna, muzyka estradowa z produkcją muzyczną - wokalna, muzyka estradowa z produkcją muzyczną - instrumentalna) sprzyjają indywidualnemu rozwojowi pasji studentów. Ponadto studenci mogą dodatkowo realizować bezpłatny moduł kształcenia nauczycieli, przygotowujący do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Wszechstronność kierunku pozwala studentowi doświadczyć różnych aktywności z zakresu sztuk muzycznych. Podstawą kształcenia jest baza teoretyczna, słuchowa, wokalna i instrumentalna. Treści programowe zawierają elementy klasycznego kształcenia muzycznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii stosowanych w świecie muzycznym.

SPECJALNOŚCI

Po pierwszym roku student wybiera jedną z trzech specjalności: dyrygentura chóralna, muzyka estradowa z produkcją muzyczną – wokalna, muzyka estradowa z produkcją muzyczną – instrumentalna. Dodatkowo może realizować moduł kształcenia nauczycieli, przygotowujący do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Celem specjalności dyrygentura chóralna jest wykształcenie lidera prowadzącego amatorskie zespoły wokalne, organizującego pracę grupy. Absolwent posiada umiejętności dyrygenckie oraz wiedzę z zakresu prawidłowej emisji głosu, dobiera odpowiedni repertuar dostosowany do możliwości chóru, realizuje koncerty i wydarzenia artystyczne we własnym środowisku lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Specjalność muzyka estradowa z produkcją muzyczną - wokalna przygotowuje do indywidualnego rozwoju wokalnego, umożliwiając kontynuację nauki na studiach II stopnia w zakresie trenera wokalnego. Nauka koncentruje się na zagadnieniach emisji głosu, indywidualnych występach scenicznych i odkrywaniu estetyki wokalnej w ramach szeroko pojętej muzyki estradowej oraz indywidualnej praktyki artystycznej. Absolwent wykazuje się również podstawowymi umiejętnościami niezbędnymi przy pracy w studiu nagraniowym i produkcji muzycznej.

Specjalność muzyka estradowa z produkcją muzyczną - instrumentalna przygotowuje do sprawnego posługiwania się wybranym instrumentem muzycznym (fortepian, gitara, gitara basowa, perkusja) w zakresie gry solowej oraz zespołowej. Absolwent wykazuje się ponadto podstawowymi umiejętnościami niezbędnymi przy pracy w studiu nagraniowym i produkcji muzycznej.

Ukończenie dodatkowego modułu kształcenia nauczycieli przygotowuje do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzeniem MEN z dn. 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

REKRUTACJA

Zapraszamy pasjonatów różnych gatunków muzyki, posługujących się podstawową wiedzą muzyczną, słuchem muzycznym, poczuciem rytmu, podstawowymi umiejętnościami w zakresie śpiewu, gry na fortepianie oraz innym dowolnym instrumencie. Na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajęcia prowadzi wykwalifikowana, przyjazna, otwarta na poszukiwania artystyczne kadra artystów muzyków: dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów oraz teoretyków i pedagogów, którzy chętnie podzielą się swoim doświadczeniem zdobytym w kraju i za granicą.

Od kandydatów nie jest wymagane ukończenie szkoły muzycznej. Nasze doświadczenia pokazują, że nawet podstawowe umiejętności muzyczne, zdobyte również na drodze samokształcenia, poparte prawdziwą pasją i systematyczną pracą prowadzą do wszechstronnego rozwoju muzycznego. Umożliwiają to zajęcia w małych, nawet dwuosobowych grupach artystycznych, a także różnorodne formy zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty. W ramach studiów zapewniamy możliwość prezentacji własnych osiągnięć, realizacji różnorodnych projektów artystycznych, koncertów i zawodowych praktyk studenckich, ściśle związanych z wybraną specjalnością. Umożliwiamy dostęp do nowoczesnej auli koncertowej oraz bogato wyposażonego studia nagrań.

Rekrutacja na studia I stopnia stacjonarne kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych obejmuje przeprowadzany w siedzibie uczelni sprawdzian predyspozycji słuchowych, głosowych, manualnych i gry na fortepianie oraz na innym dowolnie wybranym przez kandydata instrumencie. Ponadto uwzględniane są wyniki na świadectwie dojrzałości.

UPRAWNIENIA, KWALIFIKACJE, PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

Absolwent studiów kierunku EASM uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym, a także do podejmowania aktywności artystycznej w charakterze członka zespołów muzycznych. Będzie przygotowany do prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę w instytucjach kultury (m.in. domy kultury, prywatne szkoły muzyczne, ośrodki edukacji pozaszkolnej, stowarzyszenia, ogniska muzyczne, domy i kluby seniora) i mediach, organizowania i realizacji koncertów, imprez kulturalnych, animacji muzycznych oraz projektów artystycznych, a także do prowadzenia zajęć umuzykalniających, nauki śpiewu oraz podstaw gry na wybranych instrumentach. Pozna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent, który zrealizuje dodatkowy moduł kształcenia nauczycieli uzyska kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzeniem MEN z dn. 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Szczegółowe informacje o studiach, terminy oraz zasady postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronie internetowej:

https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/edukacja-artystyczna-w-zakresie-sztuki-muzycznej-kalisz,62