Filologia angielska w edukacji

Studia II-go stopnia na kierunku filologia angielska w edukacji stanowią przede wszystkim kontynuację prowadzonych na WP-A UAM w Kaliszu studiów I-go stopnia filologia angielska z pedagogiką. Będą też doskonałym wyborem dla absolwentów studiów I-go stopnia na kierunkach pokrewnych (np. filologia angielska, językoznawstwo stosowane), które obejmowały przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Na kierunku filologia angielska w edukacji przewidziano bardzo szeroką paletę zajęć.  Zajęcia w zakresie praktycznej nauki języka angielskiego pozwolą na dalsze rozwijanie sprawności i podsystemów języka, ale także na opanowanie w pewnym zakresie języka specjalistycznego, umożliwiającego prowadzenie zajęć w języku angielskim z innych przedmiotów szkolnych (np. geografia, matematyka, fizyka). Zajęcia kierunkowe umożliwią lepsze zrozumienie różnych aspektów procesów uczenia się i nauczania języka angielskiego, koncentrując się na najnowszych wynikach badań naukowych w tym zakresie. Przyczynią się także do zwiększenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, przygotowując studentów do prowadzenia zajęć w ramach zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego, stosowania technologii komputerowo-informacyjnej, wykorzystania współczesnej literatury krajów angielskiego obszaru językowego w dydaktyce oraz zrozumienia roli różnych gałęzi językoznawstwa w dydaktyce językowej. Pozwolą im także na zapoznanie się z wybranymi aspektami europejskiej polityki językowej i przygotują ich do podjęcia wyzwań wielojęzyczności w edukacji. Uwzględniono również w pewnym stopniu kształcenie w zakresie literaturoznawstwa, przy czym nacisk jest położony na wykorzystanie jego elementów w dydaktyce języka angielskiego. W planie studiów przewidziano dużą liczbę zajęć do wyboru (seminaria tematyczne, wykłady monograficzne), które pozwolą studentom na realizowanie zainteresowań naukowych w konkretnych obszarach (np. autonomia w nauce języka obcego, strategie uczenia się języka, specjalne potrzeby edukacyjne, wykorzystanie tekstów literackich w dydaktyce językowej, rozwijanie kompetencji interkulturowej, rozwój zawodowy nauczycieli itp.). Seminaria magisterskie, które będą prowadzone od I-go roku studiów, dotyczyć będą wybranych aspektów uczenia się i nauczania języka angielskiego na różnych etapach edukacyjnych, wspierając prowadzenie przez studentów badań naukowych w tym zakresie.

Absolwenci kierunku filologia angielska w edukacji znajdą zatrudnienie głównie jako nauczyciele języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także ponadpodstawowych, również w tych, w których oferowane są zajęcia ze zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego. Wysokie kwalifikacje pozwolą im aspirować do pracy w charakterze lektora języka angielskiego w uczelniach lub doradcy metodycznego w miejskich i wojewódzkich ośrodkach doskonalenia nauczycieli, a ci najlepsi będą też mogli podjąć pracę na kierunkach filologicznych w szkołach wyższych w całym kraju. Dogłębne zapoznanie się z kluczowymi aspektami uczenia się i nauczania języka angielskiego zwiększy też szansę zatrudnienia absolwentów jako prowadzących kursy językowe w kraju i poza jego granicami, ale pozwoli też im na bardziej skuteczne aplikowanie o wiele dodatkowych funkcji, takich jak rzeczoznawcy Ministerstwa Edukacji i Nauki opiniujący podręczniki do nauki języka angielskiego, egzaminatorzy języka angielskiego czy recenzenci materiałów egzaminacyjnych opracowywanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.