Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia (studia licencjackie) pozwalają na uzyskanie specjalistycznego wykształcenia z zakresu szeroko pojętej informacji i bibliotekarstwa. Treści kształcenia obejmują teorię i metodologię działalności informacyjnej i bibliotekarskiej czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych i informacji z różnych dziedzin wiedzy.

Studenci zdobywają umiejętności tworzenia i poruszania się po bazach danych, katalogach on-line oraz innych elektronicznych zasobach informacji, uczą się wyszukiwania informacji w systemach zautomatyzowanych oraz w Internecie. Potrafią opracowywać różne rodzaje dokumentów w Międzynarodowym Formacie MARC21, zgodnie z zasadami RDA. Program studiów przygotowuje do pracy w bibliotekach, firmach infobrokerskich, a także na wszelkich stanowiskach związanych z zarządzaniem informacją. Duża ilość godzin praktyk oraz zdolność poruszania się wśród informacji różnego typu, umożliwiają absolwentowi szybką adaptację do potrzeb rynku pracy. Oprócz umiejętności praktycznych, niezbędnych do pracy w sektorze usług bibliotecznych oraz informacyjnych, absolwenci zostają przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo są realizowane dwie specjalności: bibliotekarstwo szkolne i infobrokerstwo. Ich uniwersalność i szerokie zapotrzebowanie na rzetelną, sprawdzoną informację pozwalają na zaistnienie na rynku pracy.

Ukończenie studiów umożliwia absolwentom zatrudnienie w bibliotekach publicznych, instytucjach kultury, ośrodkach informacji oraz, w zależności od ukończonej specjalności, w bibliotekach szkolnych, firmach infobrokerskich, instytucjach kultury, różnego rodzaju urzędach administracji publicznej oraz firmach prywatnych.

INFOBROKERSTWO

Infobroker zajmuje się pozyskiwaniem, transmisją i dystrybucją informacji, potrafi wyszukiwać informacje w tradycyjnych i elektronicznych źródłach informacji. Sprawnie porusza się po istniejących bazach danych, sam też potrafi takie tworzyć. Zdobyte informacje ocenia, analizuje, określa ich przydatność oraz zastosowanie w praktyce, opracowuje i udostępnia w formie raportów bądź infografik.

Infobroker odpowiada za aktualność, jakość i rzetelność przekazanej informacji. W zawodzie brokera informacji etyka zawodowa jest pierwszoplanowa oraz równorzędna z bogatą wiedzą ogólną, biegłą znajomością zasobów i narzędzi internetowych.

Absolwent może prowadzić firmę infobrokerską, jak również współpracować z dowolną instytucją i przedsiębiorstwem, w której znajdują się sekcje zajmujące się gromadzeniem, opracowaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji, m.in. w administracji państwowej, firmach doradczych, marketingowych i public relations oraz w instytucjach kultury.

BIBLIOTEKARSTWO SZKOLNE

Bibliotekarz szkolny posiada umiejętność stosowania w praktyce wiedzy z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, bibliologii, informatologii,  metodyki nauczania, psychologii i pedagogiki, a także technologii informatycznej i informacyjnej.

Nauczyciel – bibliotekarz szkolny po odbyciu trzyletnich studiów licencjackich posiada uprawnienia pedagogiczne zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent kierunku jest wyposażony w wiedzę ogólną dotyczącą bibliotekoznawstwa oraz informacji naukowej; sprawnie porusza się po źródłach informacji; opracowuje formalnie i rzeczowo zbiory biblioteczne, a także udostępnia je dzieciom i młodzieży. Potrafi efektywnie wykorzystywać narzędzia do edycji tekstu, tworzenia i modyfikacji grafiki oraz prezentacji danych. Zna i potrafi zastosować różne metody pracy z czytelnikami, sposoby promocji działalności biblioteki, marketingu i reklamy książki oraz zadbać o ochronę własności intelektualnej i nowoczesną organizację pracy placówki. Orientuje się w metodach i technikach biblioterapii, wspomagających rozwiązywanie problemów uczniowskich.

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku bibliotekarza w bibliotekach szkolnych.

W razie szczegółowych pytań odnośnie studiów na kierunku, także dotyczących trybu niestacjonarnego, prosimy o kontakt pod adresem ligia.hw@amu.edu.pl