Filologia angielska z pedagogiką

Informacje ogólne:
Dwa wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tj. Wydział Anglistyki, który jest największym ośrodkiem studiów anglistycznych w Polsce i w Europie, oraz Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu ze swoim Zakładem Filologii Angielskiej, który prowadzi studia na kierunku filologia angielska od roku 1997, proponują wyjątkowy kierunek studiów prowadzony w Kaliszu: filologia angielska z pedagogiką. Jest to oferta edukacyjna dla osób, których pasją jest język angielski, a marzeniem praca, w której podstawowym narzędziem będą umiejętności językowe. Program stacjonarnych studiów licencjackich obejmuje przede wszystkim praktyczną naukę języka angielskiego oraz liczne przedmioty filologiczne takie jak wiedza o krajach anglojęzycznych, ich literaturze i wymowie języka angielskiego. Zawiera on także poszerzony w stosunku do typowych studiów filologicznych blok zajęć pedagogicznych i dydaktycznych, który przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela i z naddatkiem spełnia wymagania ministerialne w zakresie przygotowania do pracy w szkołach. Program zawiera liczne zajęcia do wyboru, np. wybierając grupę brytyjską lub amerykańską, studenci doskonalą akcent ulubionej odmiany języka. Studia trwają sześć semestrów, a absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii angielskiej z pedagogiką.
Sylwetka absolwenta:
Absolwenci kierunku filologia angielska z pedagogiką posługują się językiem angielskim na poziomie bliskim kompetencji rodzimych użytkowników tego języka. Posiadają także ogólne wykształcenie humanistyczne z zakresu filologii obejmujące m.in. kulturę i literaturę krajów anglosaskich oraz wiedzę o języku angielskim i jego nauczaniu. Co niezwykle istotne dla osiągnięcia dobrych wyników w trakcie studiów i w zawodzie nauczyciela, absolwenci dowiadują się nie tylko jak skutecznie nauczać i organizować proces uczenia się, ale też jak mądrze i efektywnie uczyć się języków obcych. Absolwenci uzyskują pełne, zgodne z wymogami określonymi przez właściwe ministerstwo, przygotowanie i kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Są też gotowi do podjęcia studiów magisterskich na wielu kierunkach, a po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku filologicznym lub lingwistycznym, mają kwalifikacje do pracy w szkołach ponadpodstawowych (pełny program kształcenia nauczycieli jest realizowany na opisywanych tu studiach pierwszego stopnia).
Co po studiach?
Studiując na kierunku filologia angielska z pedagogiką zdobywa się umiejętności językowe i kompetencję interkulturową, dzięki którym można zapewnić sobie dobry start w dorosłe życie. Jest się przygotowanym do podjęcia studiów magisterskich na wielu kierunkach specjalistycznych takich jak filologia angielska (oferowana m. in. przez Wydział Anglistyki w Poznaniu), filologia angielska w edukacji (oferowana przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu), językoznawstwo stosowane, ekolingwistyka i dydaktyka języków obcych. Można więc rozszerzyć swoje kompetencje tak, aby uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe). Istnieje też możliwość kształcenia się w kierunku wykonywania zawodu tłumacza, np. na studiach podyplomowych. Absolwenci kierunku filologia angielska z pedagogiką będą wyjątkowo atrakcyjnymi kandydatami dla dyrektorów szkół, firm i instytucji poszukujących pracowników o wysokich kompetencjach językowych i pedagogicznych. Ukończenie kierunku umożliwia podjęcie pracy m. in. w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach językowych.


Sylabusy - Filologia angielska z pedagogiką