Pedagogika

Stopień: studia I stopnia (licencjackie)

Profil: ogólnoakademicki

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Opis studiów:

Zasadniczym celem studiów  jest zdobycie wiedzy i umiejętności pedagogicznych, potrzebnych do pracy w instytucjach zajmujących się szeroko pojętą edukacją. Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych, trwają 3 lata (6 semestrów), a kształcenie w ich toku obejmuje zarówno przygotowanie merytoryczne, jak i przygotowanie pedagogiczne (w jego zakresie: psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne).
Absolwent otrzyma przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.


Specjalności w ramach kierunku (wybór po I roku studiów):

▪ pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna,
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie,
▪ profilaktyka społeczna i resocjalizacja,

Przykładowe przedmioty:

pedagogika ogólna, dydaktyka ogólna, teoria i praktyka wychowania, pedagogika szkolna, pedagogika społeczna, socjologia edukacji, psychologia ogólna, psychologia rozwojowo-wychowawcza, psychologia kliniczna, kultura języka z emisją głosu, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przedsiębiorczość i planowanie karier edukacyjno-zawodowych, media i technologie informacyjne


Atuty kierunku:

Możliwość wyboru (po pierwszym roku studiów) jednej z trzech specjalności, umiejętne łączenie teorii z praktyką


Praca po studiach:  

Zatrudnienie w zależności od ukończonej specjalności jako:
*wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizującego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego
*sądowy kurator społeczny
*pracownik ośrodka kuratorskiego
*wychowawca w placówce wsparcia dziennego
*młodszy wychowawca w jednostce penitencjarnej
*opiekun dziecka do lat trzech,
*pedagog-terapeuta w takich placówkach jak: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze
*nauczyciel świetlicy
*nauczyciel przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
*pedagog opiekuńczo-wychowawczy dla uczniów realizujących edukację poza miejscem stałego zamieszkania (np. w bursach szkolnych, internatach)
*pracownik służb mundurowych, zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i innych instytucji oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, których zadania obejmują szeroko pojętą opiekę, wychowanie, profilaktykę społeczną i resocjalizację
*pracownik organizacji pozarządowych, których działania skierowane są na wsparcie dzieci i młodzieży, również w ujęciu systemowym.