Specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna

Celem specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna jest przygotowanie profesjonalnych, refleksyjnych praktyków – specjalistów do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych prowadzących działalność w zakresie opieki i wychowania oraz terapii pedagogicznej. Absolwentka/absolwent proponowanych studiów będzie przygotowana/ny do interpretowania zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych, samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania swoich kompetencji w tym zakresie, obserwowania, diagnozowania problemów i deficytów wymagających wsparcia w obszarze opieki, wychowania i terapii pedagogicznej, postępowania diagnostycznego w oparciu o założenia pedagogiczne wobec dzieci i młodzieży oraz w sytuacji szkolnej wobec dziecka z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Absolwentka/absolwent może podjąć pracę m.in. jako:
  • opiekun dziecka do lat trzech,
  • pedagog-terapeuta w takich placówkach jak: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze
  • nauczyciel świetlicy
  • pracownik organizacji pozarządowych, których działania skierowane są na wsparcie dzieci i młodzieży, również w ujęciu systemowym.
  • pedagog opiekuńczo-wychowawczy dla uczniów realizujących edukację poza miejscem stałego zamieszkania (np. w bursach szkolnych, internatach)