Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Studia drugiego stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych charakteryzują się wielomedialnym przygotowaniem studenta do podjęcia roli artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych, animatora i edukatora kultury wizualnej. Student ma możliwość zdobycia uprawnień  do nauczania przedmiotu Plastyka we wszystkich typach szkół (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r., Dz. U., poz. 1450) po ukończeniu fakultatywnego Modułu Kształcenia Nauczycieli. Kształcenie artystyczne i edukacyjne o profilu praktycznym pozwala na podejmowanie przez absolwentów kierunku wyzwań współczesnego rynku pracy zarówno lokalnego, jak i o szerszym zasięgu. Pogłębiona wiedza i umiejętności w zakresie dyscyplin, do których przypisany jest kierunek oraz kompetencje społeczne umożliwiają tworzenie indywidualnych koncepcji form zapisu wizualnego z zakresu sztuk pięknych i projektowych stosowanych w różnych obszarach aktywności zawodowej – artystycznej i edukacyjnej.

Program kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zawiera treści ogólne, podstawowe, kierunkowe i praktyki zawodowe. Moduł treści podstawowych obejmuje: Kulturę współczesną, Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej, Krytykę artystyczną, Marketing sztuki, Sztukę w przestrzeni społecznej oraz Metodologię badań dzieła sztuki. W zakresie treści kierunkowych realizowany jest blok działań artystycznych obejmujący: Rysunek eksperymentalny, Malarstwo w przestrzeni publicznej, Artystyczna grafika stosowana, Typografia w grafice użytkowej, Rzeźba w architekturze, Kreacja wokół sylwetki, Tkanina użytkowa, Nowe media, Fotografia kreacyjna (student wybiera 6 z 9 przedmiotów), Projekty artystyczno-edukacyjne oraz Projektowanie wystaw i kuratorstwo. Na 2 semestrze student wybiera Pracownię Projektu Dyplomowego (w której realizuje teoretyczną i artystyczną część pracy dyplomowej w zakresie wybranej dziedziny sztuk plastycznych) oraz Pracownię Artystyczną wspomagającą (uzupełniającą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w wybranej dziedzinie sztuk plastycznych). Program zawiera realizację praktyki zawodowej w instytucjach/ firmach zewnętrznych oraz praktyki zawodowej - plener w wymiarze 3 miesięcy.

Ponadto od I roku studiów student może wybrać fakultatywny Moduł Kształcenia Nauczycieli trwający 2 lata w wymiarze 550 h (w tym 150 h praktyk pedagogicznych).

Szczegółowy program studiów znajduje się na stronie https://sylabus.amu.edu.pl/pl/1/19/3/3/12/30

REKRUTACJA*

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych przyjmowani będą na podstawie ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku lub sprawdzianu praktycznego w przypadku kandydatów kierunków pokrewnych i innych. Sprawdzian praktyczny (sprawdzian uzdolnień plastycznych) odbywa się w formie elektronicznej – na podstawie przesłanego portfolio prac artystycznych. Szczegółowe informacje na temat sprawdzianu predyspozycji plastycznych znajdują się pod linkiem: Sprawdzian praktyczny

UPRAWNIENIA, KWALIFIKACJE, PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych uzyska umiejętności tworzenie własnych, samodzielnych koncepcji artystycznych w zakresie wybranej dziedziny sztuk plastycznych. Zdobędzie wiedzę w zakresie funkcjonowania współczesnego rynku i marketingu sztuki. Będzie gotowy do aktywnego uczestnictwa i propagowania kultury oraz sztuki współczesnej, do podejmowania indywidualnej lub zespołowej działalności artystyczno-edukacyjnej w instytucjach kultury: domach kultury, galeriach sztuki, muzeach i ośrodkach edukacji pozaszkolnej oraz mass – mediach, agencjach reklamowych i promocyjnych, pracowniach artystycznych, branżowych zakładach usługowych, organizacjach pożytku publicznego i stowarzyszeniach, domach i klubach seniora. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenie własnej pracowni plastycznej jako niezależny twórca, jak również koordynacji działalności wyspecjalizowanych artystów malarzy, rzeźbiarzy, architektów terenów zielonych, architektów wnętrz. Będzie gotów do podjęcia działalności plastycznej w pracowniach projektowych, wydawnictwach, telewizji, koordynacji przygotowania przestrzennego i reklamowego targów branżowych i wystaw okolicznościowych, projektowania wystaw, imprez i projektów artystycznych, kuratorstwa, pisania tekstów do wydawnictw branżowych i katalogów wystaw.

Pozna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent, który zrealizuje dodatkowy Moduł Kształcenia Nauczycieli uzyska kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu Plastyka we wszystkich typach szkół (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r., Dz. U., poz. 1450)

Szczegółowe informacje o studiach, terminy oraz zasady postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronie internetowej:

https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/edukacja-artystyczna-w-zakresie-sztuk-plastycznych-kalisz,67

* Rekrutacja zostanie uruchomiona po decyzji MEiN.