Program MOST

Przygotowaliśmy dla studentów I i II stopnia 400 kierunków i specjalności.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Programu są dostępne na stronie https://most.amu.edu.pl/ a zainteresowani studenci dodatkowo mogą kontaktować się z Uczelnianymi Koordynatorami Programu MOST.

Przypominamy, iż na WP-A w Kaliszu, z pytaniami odnośnie programu możecie zgłaszać się do mgr szt. Joanny Rektor (pok. A-205).


Program MOST - informacja ogólne

  • Program MOST jest adresowany do studentów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem.
  • Wprowadzenie systemu mobilności ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym niż macierzysty uniwersytet.
  • Program MOST dotyczy jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich, wszystkich kierunków studiów realizowanych w umawiających się uniwersytetach polskich.
  • W trakcie odbywania semestralnych lub rocznych studiów w ramach systemu MOST, przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MEN-u i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta.
  • Studia w ramach programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia.
  • Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni.

Kontakt

- mgr szt. Joanna Rektor, joanna.rektor@amu.edu.pl
tel. 61 8296438
pok. A-205