Praktyki studenckie

Praktyki zawodowe są jednym z elementów procesu kształcenia na danym kierunku studiów.
Praktyki tworzą okazję do gromadzenia doświadczeń zawodowych (w warunkach porównywalnych do warunków pracy zawodowej)  już w trakcie studiów, a podczas ich trwania studenci mają możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce i jej weryfikacji w toku własnych działań. Realizacja zadań objętych programem praktyk pozwala na profesjonalne i odpowiedzialne przygotowanie się do podjęcia roli zawodowej, w tym: pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, terapeuty, opiekuna, itp.
W toku praktyk studenci zapoznają się z siecią placówek charakterystycznych dla studiowanych przez nich kierunków i specjalności, mają szansę poznać wymagania i potrzeby klientów/uczniów/wychowanków, a także zdobyć kompetencje praktyczne i narzędzia konieczne do pracy z nimi.
Praktyki budują niezwykle ważne doświadczenie zawodowe w całym programie studiów, a ich zasadniczym celem jest zintegrowanie nabytej w trakcie studiów wiedzy i jej skonfrontowanie z rzeczywistością wychowawczą, opiekuńczą, profilaktyczną, resocjalizacyjną, dziennikarską, itp.
Na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu w toku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych ciągłych, studenci realizują dwa typy praktyk:  pedagogiczne (ściśle związane z uzyskaniem przygotowania pedagogicznego/nauczycielskiego) oraz zawodowe (uwzględniające specyfikę kierunku/specjalności).  Przebiegają one w zgodzie z regulaminem  oraz programem studiów.

Praktyki zawodowe organizowane są zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668);
  • Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365);
  • Zarządzeniem nr 144/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 października 2021 roku w sprawie organizacji obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych;
  • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450);
  • Programami studiów na poszczególnych kierunkach.

Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Studenckich na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym jest dr Justyna Szymańska (pokój A 221).

Nad przebiegiem praktyk na poszczególnych kierunkach i specjalnościach czuwają wyznaczeni przez Dziekana opiekunowie praktyk.

Opiekunowie praktyk studenckich


Do zadań opiekuna praktyk należy:

  • zorganizowanie spotkania informacyjnego, na którym wskaże placówki, w których możliwa będzie realizacja praktyki,
  • omówienie regulaminu kierunkowego (szczegółowego), zadań do realizacji w czasie trwania praktyki,
  • wydanie i przedstawienie dokumentacji praktyk,
  • monitorowanie przebiegu praktyki.


Po zakończeniu praktyki opiekun rozlicza praktykę, ocenia ją i dokonuje wpisu do indeksu elektronicznego.

Na Wydziale istnieje również możliwość wzięcia udziału w praktykach ponadprogramowych organizowanych we współpracy z Biurem Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM w Poznaniu.

Obowiązki Studenta
Podstawowym obowiązkiem studenta odbywającego praktykę jest sumienne, staranne i rzetelne wywiązanie się z powierzonych obowiązków. Student zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych zasad praktyki, w szczególności do przestrzegania ustalonego czasu pracy oraz harmonogramu wykonywanych zadań.

Praktykant musi przestrzegać wewnętrznych regulaminów oraz ustalonego porządku pracy, obowiązujących w miejscu praktyk. Ma obowiązek przestrzegania przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych.

Bardzo ważnym obowiązkiem, na który należy zwrócić uwagę, jest bezwzględna konieczność zachowania przez studenta w tajemnicy informacji udostępnionych w czasie odbywania praktyki. Szczególnie trzeba położyć nacisk na ochronę danych osobowych pracowników, uczniów, itp. Student nie może ujawniać żadnych informacji uzyskanych w związku z odbywaniem praktyki.

Student w terminie powinien zrealizować zadania zaplanowane w regulaminie na dany etap praktyki oraz złożyć dokumentację potwierdzającą jej odbycie.

Dokumenty ogólne do pobrania:

Regulamin praktyk WPA UAM.pdfObowiązującyKonrad Szambelan
PDF
Pobierz PDF Regulamin praktyk WPA UAM.pdf (299.0 KB)
Zarządzenie nr 144/2021/2022.pdfObowiązującyKonrad Szambelan
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 144/2021/2022.pdf (379.5 KB)
Opiekunowie praktyk.pdfObowiązującyKonrad Szambelan
PDF
Pobierz PDF Opiekunowie praktyk.pdf (184.7 KB)
Karta zaliczenia zadań.docxObowiązującyKonrad Szambelan
DOCX
Pobierz DOCX Karta zaliczenia zadań.docx (25.9 KB)
Karta oceny opiekuna praktyk.docxObowiązującyKonrad Szambelan
DOCX
Pobierz DOCX Karta oceny opiekuna praktyk.docx (20.2 KB)
Dziennik praktyk pedagogicznych.docxObowiązującyKonrad Szambelan
DOCX
Pobierz DOCX Dziennik praktyk pedagogicznych.docx (24.2 KB)
Samoocena praktykanta.docxObowiązującyKonrad Szambelan
DOCX
Pobierz DOCX Samoocena praktykanta.docx (19.2 KB)

Praktyki ponadprogramowe

Osoba do kontaktu: dr Agnieszka GołębiakInformacje o praktykach ponadprogramowych