Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych

Studia II stopnia oferują nowoczesną technologicznie, spersonalizowaną ścieżkę kształcenia, skonstruowaną zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku muzycznego. Przygotowują studentów do podejmowania samodzielnych działań twórczych, kształcą wykwalifikowanych muzyków, animatorów kultury, dyrygentów prowadzących zespoły wokalno-instrumentalne, instruktorów muzycznych oraz organizatorów wydarzeń kulturalnych. Absolwent jest wyposażony w kompetencje merytoryczne i metodyczne niezbędne do pracy w różnych środowiskach społecznych. Konstrukcja programu pozwala studentom na wybór ścieżki kształcenia w zależności od ich predyspozycji i zainteresowań. Moduł zajęć do wyboru zawiera się w następujących specjalnościach: prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych, muzyka estradowa – trener wokalny, muzyka estradowa instrumentalna. Ponadto studenci mogą dodatkowo realizować bezpłatny moduł kształcenia nauczycieli, przygotowujący do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Kierunek ma charakter praktyczny, wiedza oraz umiejętności zdobywane w ramach zajęć doskonalone są następnie podczas praktyk zawodowych w instytucjach kultury, które stanowią potencjalne miejsca zatrudniania absolwentów kierunku. Na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajęcia prowadzi wykwalifikowana, przyjazna, otwarta na poszukiwania artystyczne kadra artystów muzyków: dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów oraz teoretyków i pedagogów, którzy chętnie podzielą się swoim doświadczeniem zdobytym w kraju i za granicą.

SPECJALNOŚCI

Student wybiera jedną z trzech specjalności: prowadzenie zespołów wokalno - instrumentalnych, muzyka estradowa - trener wokalny, muzyka estradowa instrumentalna. Dodatkowo może realizować moduł kształcenia nauczycieli, przygotowujący do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Celem specjalności prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych jest wykształcenie lidera amatorskich zespołów wokalnych oraz wokalno-instrumentalnych, organizującego pracę grupy. Absolwent posiada zaawansowane umiejętności z zakresu dyrygowania oraz metodyki pracy z zespołem muzycznym. Potrafi opracować i zaaranżować utwór na różnorodną obsadę wykonawczą oraz zaakompaniować na wybranym instrumencie do utworu muzycznego. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu emisji głosu, dobiera odpowiedni repertuar dostosowany do możliwości zespołu, realizuje koncerty i wydarzenia artystyczne we własnym środowisku lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Celem specjalności muzyka estradowa - trener wokalny jest wykształcenie edukatora w zakresie prowadzenia zajęć wokalnych. Student realizuje intensywny, indywidualny kurs wokalny oraz przygotowanie metodyczne do prowadzenia zajęć z emisji głosu solowego i zespołowego w zakresie muzyki estradowej. Posiada wiedzę na temat higieny, diagnozy i terapii głosu. Realizuje projekty sceniczne zarówno solowe jak i zespołowe. Ma doświadczenie w pracy w studiu nagraniowym w charakterze wykonawcy.

Specjalność muzyka estradowa instrumentalna kształci instruktora, który ma przygotowanie metodyczne do prowadzenia zajęć z nauki gry na wybranym instrumencie w środowisku amatorskim. Kształci absolwenta, który jest przygotowany do sprawnego posługiwania się wybranym instrumentem muzycznym (fortepian, gitara, gitara basowa, perkusja) w zakresie gry solowej oraz zespołowej. Wykazuje się umiejętnością akompaniowania z zastosowaniem elementów improwizacji. Ma doświadczenie w pracy w studiu nagraniowym jako wykonawca.

Ukończenie dodatkowego modułu kształcenia nauczycieli, przygotowuje do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych  w zakresie szkolnej edukacji artystycznej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzeniem MEN z dn. 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

REKRUTACJA*

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych przyjmowani będą na podstawie ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku lub sprawdzianu praktycznego z zakresu wiedzy i umiejętności muzycznych z zakresu studiów I stopnia EASM w przypadku kandydatów kierunków pokrewnych i innych.

UPRAWNIENIA, KWALIFIKACJE, PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

Studia II stopnia kierunku EASM umożliwiają następujące aktywności zawodowe:

  • samodzielne prowadzenie zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym
  • podejmowanie aktywności artystycznej w charakterze członka zespołów muzycznych podejmowanie działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach oraz aktywności w ramach animacji kultury muzycznej w społeczeństwie
  • przygotowanie i realizacja różnego typu projektów artystycznych, koncertów, imprez kulturalnych
  • organizowanie konkursów i festiwali muzycznych
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych  w zakresie szkolnej edukacji artystycznej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (dotyczy absolwentów, którzy ukończyli moduł kształcenia nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzeniem MEN z dn. 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli)

Szczegółowe informacje o studiach, terminy oraz zasady postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronie internetowej:

https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/edukacja-artystyczna-w-zakresie-sztuk-muzycznych-kalisz,63

* Rekrutacja zostanie uruchomiona po decyzji MEiN.